Salg og leveringsbetingelser

Våre salgs og leveringsbetingelser er som følger
- Vi forbeholder oss eiendomsretten til alt levert materiell og utstyr inntil dette i sin helhet er betalt.
- Vi gir ingen garanti eller reklamasjonsrett på produkter som ikke er levert av oss.
- Vi gir ingen garanti eller reklamasjonsrett på arbeider som ikke er utført av EL tjenester AS ansatte. Det omfatter seriearbeid som uføres av kunde eller andre representanter/faggrupper. Vi forutsetter at slike arbeid er utføres i henhold til lovverk eller produktenes installasjonsveiledning. 
Det kan f.eks. være for- og etter-arbeid for legging av varmefolie, varmekabler, røranlegg, jording etc.
- Det ytes ingen returrett på materiell som er avtalt, levert og montert. Med mindre det er feil på produktet og eller at funksjonen ikke er iht. avtale. All retur av utstyr / materiell må foregå i original emballasje. Returkostnader til leverandør / grossist, dekkes i sin helhet av kunden.
- Kommunikasjon med eksterne leverandører, så som Elvia, Telenor, Laie etc. utføres kun etter avtale. Kostnader til prosjektering, bytte av målere, fra/tilkobling eller lignende arbeider fra Netteier, dekkes i sin helhet av kunden.
- Kostnader til meldinger til plan og bygg, dekkes i sin helhet av kunden med et administrasjonspåslag på 15 %.
- NEK 400 og krav fra Lokalt Energiverk går foran i tvilssaker og at dette er kostnadsbærende for byggherre når annet ikke er beskrevet. Eventuelle avgifter til det lokale Elverk er ikke medtatt.
- Faktura betales netto pr 10 dager eller etter avtale.
- Renter beregnes ved for sen betaling. Netto 1 % pr påbegynt måned
- Det beregnes i tillegg et purregebyr på kr 75,-
- Arbeidstid i forbindelse med utskifting av produkter på garanti, faktureres med 1 time og transport.
- Hvis annet ikke er spesifisert, blir kilometer og kjøretid fakturert etter forbruk. 
- Økning i lønn og materialkostnader kan belastes med netto økning.
- Anlegg uføres som åpen/skjult installasjon i henhold til gjeldene regelverk.

Hvis annet ikke er avtalt forutsettes følgende:

- Eksisterende jording i bygget kan benyttes
- At det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap
- At eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å dekke det økede effektbehovet
- At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette.
- At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.)
- Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40% før den løste ut.

Salgs- og leveringsbetingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser tilbuder og generelt arbeid.

Tilbudet gjelder for prisforespørsel fra kunden. Det tas forbehold om at grunnlaget som er sendt fra kunden gir fullstendige opplysninger for beregning av tilbudet.

 1. Tilbudet gjelder i 14 dager fra dags dato. Etter dette tidspunktet er tilbudet ikke lenger bindende for elektroentreprenøren.
 2. Tilbudet utgjør en uforpliktende prisantydning dersom ikke annet er avtalt særskilt.
 3. Krav om skriftlighet er oppfylt ved sending av e-post.
 4. Aksept av tilbudet medfører at samtlige vilkår i tilbudet, samt disse «Salgs- og leveringsbetingelser», blir akseptert av kunden.
 5. Eventuelle forbehold fra kunden, må fremsettes skriftlig sammen med øvrig aksept av tilbudet. Elektroentreprenøren står fritt til å velge om forbehold skal aksepteres.
 6. Elektroentreprenøren står fritt til å indeksregulere all priselementer i dette tilbudet. Indeksregulering skjer i så fall i henhold til NS 3405 pkt. 4.1, etter bestemmelsen om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m. v., - totalindeksmetoden - med en kalendermåned som avregningsperiode. SSBs indekser “Elektrikerarbeid» og «Elektrikerarbeid, materialer” for enebolig av tre skal benyttes. Utgangspunktet for indeksreguleringen er prisnivået ved utløpet av entreprenørens tilbudsfrist.
 7. Dersom elektroentreprenørens innkjøpspriser/kostnader stiger som følge av force majeure situasjoner eller andre kriseforhold uten at dette har gitt tilsvarende utslag i avtalt indeks, forbeholdes rett til å øke prisene tilsvarende underveis i kontraktsperioden. Elektroentreprenøren må i så fall dokumentere merkostnadene i form av bekreftelse fra sine grossister/leverandører.
 8. Alle priser i dette tilbudet er oppgitt uten tillegg av merverdiavgift dersom ikke annet fremgår eksplisitt av tilbudet.
 9. Elektroentreprenøren beholder eiendomsretten til materiale og utstyr som er levert eller montert hos kunden frem til betaling har skjedd, jfr. panteloven § 3-17.
 10. Før oppstart skal kunden gi elektroentreprenøren alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for arbeidet som skal utføres. Det påhviler kunden å klargjøre arbeidsplassen før oppstart, samt å gi elektroentreprenøren adkomst. Arbeidene er forutsatt utført innenfor tidsrommet 07-15.30.
 11. Elektroentreprenøren skal, i den grad det er nødvendig, foreta opprydding etter arbeidets utførelse, herunder fjerne emballasje og avfall, demontere opprigget utstyr og materiell, samt å feie/støvsuge dersom ikke annet er avtalt. Arbeide med opprydding faktureres etter medgått tid. Vask og rengjøring utover opprydding er kundens ansvar.
 12. Materiell leveres med standard kvalitet dersom annet ikke er skriftlig avtalt.
 13. Det gis ingen returrett på materiell som er avtalt, levert og montert, med mindre det er feil på produktet og eller at funksjonen ikke er iht. avtale.
 14. Elektroentreprenøren kan foreta en kredittvurdering av kunden før arbeidet igangsettes, samt underveis i leveransen. Dersom kredittvurderingen viser at kunden ikke anses betalingsdyktig i forhold til tilbudet, og kunden ikke kan stille betryggende betalingssikkerhet, har elektroentreprenøren rett til å heve avtalen uten kostnad for elektroentreprenøren, og kreve betalt for utført arbeide og materiell.
 15. Ved fakturering vil det gjelde en betalingsfrist på 10 dager og rett til å fakturere inntil hver 14. dag for medgått tid og materiell. Elektroentreprenøren kan alltid kreve betalt for all medgått tid og materiell, før gjennomføring av sluttkontroll i henhold til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12. Elektroentreprenøren kan velge å benytte seg av faktoring.
 16. Ved kjøring til oppdragsstedet vil kjøretiden belastes med timesats gjeldende for arbeidet for øvrig. Det vil maks kunne belastes kjørelengde tilsvarende avstanden fra elektroentreprenørens forretningsadresse til oppdragsstedet.
 17. Oppstartstidspunktet avtales mellom partene etter at kundens aksept av tilbudet foreligger.
 18. I tilfeller der det ikke er avtalt oppstartstidspunkt, og/eller mangler omforent fremdriftsplan, forbeholder vi oss rett til selv å bestemme dette selv.
 19. Dersom kunden ber om endring av avtalt oppstartstidspunkt, eller forsering av avtalt fremdrift, forbeholder vi oss rett til å bestemme om dette skal innvilges og kreve tilleggsvederlag for dette. Kunden skal i så fall forelegges vederlaget og velge om den vil akseptere dette, før igangsettelse.
 20. Tilbudt pris forutsetter at arbeider kan utføres innen normal arbeidstid og iht. til avtalt fremdriftsplan.
 21. Dersom vi blir tilkalt på bakgrunn av manglende planlegging fra hovedentreprenør uten at fremdriftsplan foreligger, og vi ikke har kapasitet, medfører dette overtidsarbeid. Dette tilkommer som tillegg til fastpris.
 22. Viser det seg behov for endrings- eller tilleggsarbeid, det vil si arbeid som ikke omfattes av opprinnelig tilbud, skal kunden meddele bestillinger av dette skriftlig til elektroentreprenøren. Sistnevnte skal deretter oppgi pris og fremdriftskonsekvens til kunden som deretter skal sende skriftlig bestilling av arbeidet, dersom tilbudet på tilleggsarbeidet aksepteres. Dersom kunden ikke overholder skriftlighetskravet, skal elektroentreprenøren likevel ha vederlag for arbeidet på betingelsene i tilbudet. Elektroentreprenøren har krav på vederlag for endrings- og tilleggsarbeid basert på medgått tid og materiell, samt timepriser som fremgår av tilbudet, med tillegg av evt. prisstigning. For materiell, som ikke er angitt i tilbudet, kan elektroentreprenøren legge til et påslag som er sedvanlig for elektrobransjen.
 23. Elektroentreprenørens arbeidstid til prosjektering, fra- og tilkobling eller lignende arbeider fra netteier, kommunikasjon med eksterne leverandører, meldinger til plan og bygg m.v., dekkes i sin helhet av kunden. Kunden skal, dersom det er mulig, betale eksterne leverandører selv. Elektroentreprenørens utlegg i forbindelse med ovennevnte dekkes av kunden med et tillegg av administrasjonspåslag på 15 %.
 24. Kunden er ansvarlig for alle utgifter i forbindelse med behov for forsterkning av regional- og transmisjonsnettet (anleggsbidrag).
 25. Elektroentreprenøren er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes behov for forsterking av eksterne nett.
 26. Kunden erkjenner at elektroentreprenørens materialpriser ikke er sammenlignbare med priser som kunden kan oppnå ved egenkjøp av materialer. Bakgrunnen for dette er elektroentreprenørens reklamasjonsansvar som kan medføre betydelig bruk av tid ved feil på material. I slike tilfeller må elektroentreprenøren dekke reise- og arbeidstid i forbindelse med henting av nytt materiell, de- og remontering, samt reklamasjon overfor leverandøren. Dersom materiell kjøpes av kunde fra butikk vil ikke butikken ha samme ansvaret og kan derfor, i noen tilfeller, tilby bedre priser.
 27. Dersom elektrikeren ønsker å benytte et avtaleformular for oppdraget, må dette sendes sammen med tilbudet og kunden må bli bedt om å akseptere vilkårene i avtalen samtidig med aksepten av tilbudet.
 28. Elektroentreprenøren tar forbehold om at partene blir enige om hvilken avtalestandard som skal benyttes for oppdraget. Dersom avtalestandard er beskrevet i tilbudet, skal denne benyttes.
 29. Dersom annet ikke er avtalt forutsettes det at, eksisterende jording i bygget kan benyttes, at det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap, at eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å dekke økning i effektbehov, at eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette og at alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.).
 30. Det gjøres oppmerksom på at nye automatsikringer skal løse ut på den fastsatte belastningsgrense. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 40% før de løste ut. Kunden er ansvarlig for evt. merkostnader til sikringer som har større kapasitet enn de opprinnelige.
 31. Eventuelle kostnader ved behov for høydeassistanse (lift o.l.) kan komme i tillegg selv om det ikke er medtatt i tilbudet.
 32. -        Det er ikke medtatt bygningsmessige hjelpearbeider, dette er arbeider som: hulltak over 32mm, kjerneborring, betongsaging og utsparringer, spikerslag grøfter, innkassing, maling, etterflekking, branntettinger, netting for- og avretting for varmekabler etc

 33. Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern løser ut, er ikke medtatt i tilbudet.
 34. Kunden er ansvarlig for å opplyse om forhold innenfor vegger, tak, gulv og andre flater som kan bli skadet ved penetrering. Elektroentreprenøren er ikke erstatningsansvarlig for skader som skyldes manglende informasjon om slike forhold.
 35. Alle ovennevnte vilkår anses akseptert hvis det ikke fremmes innsigelser, eller annet blir avtalt før arbeidene startes.

Betingelser ved installasjon av varmepumpe.

Ved bestilling av montering varmepumpe har kunden aksepterer de følgende betingelser for installasjonen.

Dette er inkludert i en Standard Installasjon:
–  Montering av innedel, inntil 250cm over gulv.
–  2 stk standard veggbraketter med 4 stk vibrasjonsdempere.
–  Inntil 4m kobberrør med hvit plastkanal, kondensslange og kabel med 4 leder mellom ute og innedel.
–  Enkel demonstrasjon og instruksjon av maskin for kunde.
–  Hulltaking i standard trevegg. (Maks veggtykkelse 30 cm. Tillegg etter tid eller prisliste.
–  Kjøring inntil 25 km en vei. Kjøring utover dette faktureres etter standard timelønn og km godtgjørelse.

Dette er ikke inkludert:
Arbeid og materiell som ikke er inkludert i en standard installasjon faktureres etter medgått tid og materiell.
Dette gjelder eksempelvis, men dog er ikke begrenset til dette:
–  Kjøring ut over 25km.
–  Tilleggsarbeider utover Standard installasjon
–  Nødvendig installasjonsmateriell utover det som følger med varmepumpen
–  Spesialkonsoller, plastkanaler og annet tilleggsutstyr
–  Framføring av nødvendig strømuttak enten det er ute/inne eller begge steder
–  Krype under lav terrasse eller bruk av stige / stillas samt snømåking.
–  Wifi oppkobling og programmering.
–  Kunden er selv ansvarlig for elektriker arbeid til jordet og jordfeilsikret stikk kontakt, med tilstrekkelig effekt.

Betingelser for installasjon av varmepumpe
–  Det er garanti på produkt og montering. Det er kun gjeldende hvis dette er utført av en autorisert installatør.
–  Byggeteknisk informasjon for hulltaking og festepunkter må gis montør skriftlig før montering starter om vi skal ta ansvar for følgeskader.
–  Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggeteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsner, kledning, dårlig feste i mur/treverk og lignende.
–  Det tas ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle følgeskader ved feil på varmepumpe.
–  Vi anbefaler egen 15A kurs på varmepumpe.
–  Det skal bestandig være frostsikring på annen kurs i tillegg til den pumpen ligger på.
–  Montering av utedel krever 30 cm høyde. Utedelen må monteres mellom 30 cm og 120 cm over bakken.
–  Utedel og innedel må monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsforhold for montør.
–  Montøren skal slippe, å krype for eksempel under lav terrasse, eller bruk av stige/stilas, eller måke snø.
–  Varmepumper må vedlikeholdes etter produsentens krav for å opprettholde garanti.

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i EL tjenester AS

EL tjenester AS er en leverandør av elektro tjenester og materiell.
Vår nettstedadresse er: https://eltjenester.no/

Her vil du ¦nne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger fra brukerne som
bruker vår nettside eltjenester.no eller kontakter oss på annen måte. Denne erklæringen vil kunne
være gjenstand for oppdateringer og endringer.
Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om
deg. Nedenfor fnner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor
vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler på denne nettsiden er EL tjenester AS
ved daglig leder.

Kontaktinformasjonen til EL tjenester AS er:
Bruksvegen 23
2260 Kirkenær
Epost.: tommy@eltjenester.as
Tlf.: 62 94 87 90
Organisasjonsnr.: 986 568 816

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

EL tjenester AS samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi og den enkelte medlemsbedrift samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende personopplysninger behandles: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. 
Følgende personopplysninger behandles:
navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. 
Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

2. Rekruttering til nye stillinger hos EL tjenester AS. Følgende personopplysninger behandles:
CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke.
3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). 
Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her https://elektrounion.no/personvern-og-cookies/. 
Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. 
Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identi¦sere deg som enkeltperson. 
Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.


2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et
lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. EL tjenester AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta
informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
VVS-Finans AS: Lagrer nødvendig kontaktinformasjon, samt fakturainformasjon (materiell timer etc).
Guru Utvikling: Kontakt informasjon.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området

3. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine
personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av
personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige kontakt med oss.

5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du ¦nner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:www.datatilsynet.no.23.01.2024, 12:36 Personvernerklæring - 
El Tjenester https://eltjenester.no/personvernerklaering/ 5/6

6. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine
kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid ¦nnes lett tilgjengelig på vår nettside. Leverandører privatmarked lys Leverandører var