Internkontroll/el-sjekk næring

 

Formålet med internkontroll er å sikre liv og forebygge skader på eiendom.

Feil på elektriske anlegg kan føre til brann – en bedriftseiers store mareritt. Ett branntilløp er ett for mye og faren for ekstra kost­nader ved person­skader, drifts­avbrudd og repara­sjoner er stor. Intern­kontroll på det elektriske anlegget omfatter årlig gjennom­gang av hele den elektriske installa­sjonen med henblikk på å avdekke feil som kan medføre brann­tilløp, berøringsfare eller drift­savbrudd.

Lovpålagt

Internkontroll er lovpålagt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan etter anmodning ilegge straffe­bøter til bedrifter som ikke har innført, eller som ikke innfører en slik internkontrollrutine.

Dersom din bedrift inngår en internkontrollavtale med El tjenester AS, sørger vi for å ivareta kundens ansvar i henhold til internkontrollforskriftens § 2, 4 og 5. De anlegg som avtalen omfatter blir grundig gjennomgått og vurdert, feil eller mangler blir anbefalt rettet.

Sentrale punkter i en internkontroll er:

  • Kartlegging
  • Risikovurdering
  • Utarbeidelse av internkontrollmanualen
  • Kontroll av det elektriske anlegget
  • Gjennomgang av sikringstavler
  • Eventuell termografering av sikringstavler

Vi i El tjenester identifiserer og kartlegger eksisterende elektriske systemer og avdekker hvor mye elek­trisk utstyr som er til­koblet. Dernest foretar vi en risiko­vurdering ut fra HMS-forskriften. En risiko­vurdering vil også fortelle hvor ofte og hvor omfattende kontrollene må være.

Vi utarbeider sjekklister spesielt tilpasset installa­sjon og bedrift. En perio­disk kontroll gjennom­føres av oss. Basert på denne kontrollen settes det opp en handlings­plan ut fra hvilke feil og mangler som er avdekket.

Termografering
Termo­grafering er en metode for å avdekke og illu­strere kompo­nenter i en bygnings­masse med potensi­elle temperatur­avvik og varme­gang.

Med andre ord er termografering en visuali­sering av ellers usynlig varme­utvikling som kan med­føre drifts­avbrudd eller brann. Dette er en tjeneste vi kan tilby.