El-tjenester, salgs- og leveringsbetingelser

Våre salgs og leveringsbetingelser er som følger:

 • Vi forbeholder oss eiendomsretten til alt levert materiell og utstyr inntil dette i sin helhet er betalt.
 • Vi gir ingen garanti eller reklamasjonsrett på produkter som ikke er levert av oss.
 • Det ytes ingen returrett på materiell som er avtalt, levert og montert. Med mindre det er feil på produktet og eller at funksjonen ikke er iht. avtale. All retur av utstyr / materiell må foregå i original emballasje. Returkostnader til leverandør / grossist, dekkes i sin helhet av kunden. Returkostnader er uansett min 20 % av varens verdi.
 • Kommunikasjon med eksterne leverandører, så som Eidsiva, Hafslund, Telenor, UPC, Nextgentel etc. utføres kun etter avtale. Kostnader til prosjektering, bytte av målere, fra/tilkobling eller lignende arbeider fra Netteier, dekkes i sin helhet av kunden.
 • Kostnader til meldinger til plan og bygg, dekkes i sin helhet av kunden med et administrasjonspåslag på 15 %.
 • NEK 400 og krav fra Lokalt Energiverk går foran i tvilssaker og at dette er kostnadsbærende for byggherre når annet ikke er beskrevet. Eventuelle avgifter til det lokale Elverk er ikke medtatt.
 • Faktura betales netto pr 10-15-20-30 dager.
 • Renter beregnes ved for sen betaling. Netto 1 % pr påbegynt måned.
 • Det beregnes i tilegg et purregebyr på kr 75,-.
 • Force Majoure, uforutsette hendelser som krig, streik, eller andre store hendelser som er utenfor vår rekkevidde.
 • Arbeidstid i forbindelse med utskifting av produkter på garanti, faktureres med 1 time og transport.
 • Hvis annet ikke er nevnt spesielt i tilbud blir kilometer og kjøretid fakturert etter forbruk.
 • Tilbudet er inkludert miljøgebyr.
 • Økning i lønn og materialkostnader kan belastes med netto økning.
 • Anlegg uføres som åpen/skjult installasjon i henhold til gjeldene regelverk.
 • Tilbudet er gyldig i 30 dager fra dags dato.

Hvis annet ikke er avtalt forutsettes følgende:

 • Eksisterende jording i bygget kan benyttes.
 • At det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap.
 • At eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å dekke det økede effektbehovet.
 • At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette.
 • At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.).
 • Det er ikke medtatt bygningsmessige hjelpearbeider, dette er arbeider som: hulltak over 32mm, kjerneborring, betongsaging og utsparringer, spikerslag grøfter, innkassing, maling, etterflekking, branntettinger, netting for- og avretting for varmekabler etc.
 • Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40% før den løste ut.
 • Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud.
 • Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern, løser ut, er ikke medtatt i våre tilbud.
 • Arbeidene er forutsatt utført i vår normale arbeidstid 0700-15.00.

 

Tilbudet er utarbeidet etter oversendt beskrivelse og tegninger, dagens kostpriser på arbeidet, materiell og sosiale kostnader. Det elektriske anlegget leveres i hht. vår forståelse av byggherrens kravspesifikasjon, etter muntlig/skriftlig beskrivelse/tegninger. De bemerkninger som er angitt i denne beskrivelse skal således være gjeldene foran byggherrens kravspesifikasjon.
Alle priser er inklusiv mva, hvis ikke annet er spesifisert.